Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Varför blir vi ibland irriterade, eller åtminstone frestas till det? Är inte orsaken månne att vi inte lever i Guds vila och inte ser på vår tillvaro som han ser den? Vi kan bli irriterade när saker och ting inte lyckas för oss, det vill säga att det tar längre tid att utföra något än vi tänkt oss. Vi blir irriterade på andra som klantar till det, vilket innebär att mer arbete och ytterligare tid krävs för att nå målet. Irritation kommer när vi inte överlåtit vår tid i Herrens händer och lärt oss att vila i tiden. Irritation drabbar förmodligen oss i högre grad än såda­na folkslag som tar dagen som den kommer och låter allt ta sin tid. Den som inte räknar en dags värde i prestationsvaluta, blir inte lika lätt irriterad när nå­got går snett.

Vi är så prestationsinriktade. Så produktionsmedvetna. Vi har svårt att ha fördrag med våra egna och andras svagheter, eftersom dessa leder till ett nedsatt produktionsresultat. Men Gud vill föra oss in i ett liv där vi inte lever för att producera maxi­malt. Gud vill inte att vi ska ha vår tillfredsställelse i resulta­tet av våra ansträngningar och prestationer. Han vill att vi ska ha vår tillfredsställelse i honom. Det får vi när vi lär oss att göra ”allt av hjärtat, såsom tjänade vi Herren och inte människor”, Kol 3:23. Då börjar vi vila i själva arbetsuppgif­ten, istället för att hela tiden ha blicken på den färdiga pro­dukten. Glädjen i vardagslivet består i att glädja sig under varje arbetsmoment, känna tillfredsställelse och förnöjsam­het genom att vila i varje minuts uppgift. Varje stund är vik­tig och betydelsefull.

HERRE, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss.

                 Jes 26:12

Ett segerrikt och framgångsrikt liv handlar inte främst om att visa upp stora resultat. Ett segerrikt liv är att prioritera sitt för­hållande till Herren i varje situation. Ett segerrikt liv är att betjäna sin omgivning med allt man gör och är. Den som blir irriterad, upplyfter och uppmuntrar inte dem som finns om­kring honom. Han trycker ner dem. Irritation försenar för det mesta vårt arbete, och medför att vi gör ännu fler fel. Men om vi lyckas vara effektiva och utför en topprestation en dag, men inte är till välsignelse för andra, så är den dagen inte en segerrik dag. Resultatet kan se bra ut, men vad är det värt i Guds ögon, om det sker på bekostnad av vår relation till Gud och människor?

Vägen ut ur irritation är att vid korset lägga ner alla krav på sig själv, alla krav på att lyckas, alla krav på att prestera. Lägg dig ner vid korset och vila, tills vilan hos Gud genom­dränkt ditt sinne. Under det att du är bevarad i vilan kan du börja arbeta, men hela tiden under vaksamhet, så att du inte faller in i ditt gamla mönster. Då får du åter lägga ner allt vid korset och fästa blicken på Jesus, och påminna dig om var de verkliga värdena finns.

Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig.

Ps 131:2

Utdrag ur min bok ”Seger i varje frestelse”

Den som vuxit upp i en missbrukarfamilj och inte fått ljus över sin sanna ställning i Kristus, lever i ständig rädsla att bli avslöjad. Hon läser av omgiv­ningen och gömmer sig bakom olika fasader likt en kameleont för att ingen ska se vad hon döljer. Till varje pris försvarar och skyddar hon familjen. Hon är ett med familjen och dess skam, och slås inte av tanken att hon skulle kunna ”skilja sig” från den.

Den som lider av skam upplever sig som en misslyckad och värdelös person. Ibland förväxlas skam med skuld, men skuld är något helt annat. Skuld är begränsad till en eller flera handlingar. Skuld uppstår när jag är blir skyldig en annan människa eller Gud något värdefullt. Ibland går det att betala tillbaka en skuld. I Kristus är jag förlåten för alla mina skulder eftersom Jesus betalade priset. Skulden blev efterskänkt och jag är fri. Men skam kan inte åtgärdas genom att betala tillbaka en skuld. Skammen för­svin­ner inte, oavsett hur mycket den skamfyllde anstränger sig för att tvätta bort den. Skamkänslan förorenar och genomtränger precis allt man är och gör. Man känner inte att man har rätten att existera ens, utan försöker på olika sätt försvinna. Ofta identifierar sig barnet med den skam som föräld­rar­na känner, och till råga på allt tenderar ett sådant barn också att ta an­svar för skammen. I min bok ”Frihet från förkastelse” kan du läsa mer om orsaker till skamkänslor och hur man blir fri.

Det enda botemedlet som förmår tränga igenom skammens alla skikt är en ny identitet. Gud har redan skapat den nya identiteten åt oss. Den ligger redo för var och en som vill ta emot den. Om vi gör världens bästa identitets­byte, är vi verkligen att gratulera. Men vi måste ta emot i trons förtröstan och tillit. Känslor av skam viker inte så lätt, så vägen till befrielse från skam­känslor kräver ståndaktighet. Här behövs mycket av sinnets och tan­kens förnyelse.

För er skam skall ni få dubbelt igen, och de som förödmjukades skall nu jubla över sin del. Därför skall de få en dubbel lott i sitt land, evig glädje skall de få. Jes 61:7          

Jesus Kristus blir din nya identitet

Din nya identitet är Jesus. Han är du, och du är han! Förlorad i Gud behö­ver du aldrig söka efter din identitet. Din identitet är Kristus. Han lever sitt liv i dig – om du låter honom göra det. Du är kallad till att leva ett lika rikt och spännande liv som Jesus själv. När du slutar söka efter dig själv och slutar med att försöka vinna ditt liv, och i stället förlorar det för Herren, då vinner du det bästa liv som finns.

Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv [sin egen identitet] och ta sitt kors på sig och följa mig.

Den som vill bevara sitt liv [sin ärvda identitet] skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Matt 16:24, 25

               

Var ska han finna sitt liv, sedan han förlorat det?

I Kristus.

Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.    Gal 2:19b, 20                

        

Kristus har dött och uppstått, och han tar sin boning i oss när vi bjuder in honom.

Halleluja! När du slutar söka efter vem du är, och finner att du är funnen i Kristus, kommer du att likna honom.

Om du låter denna nya uppenbarelse sjunka in i ditt innersta, kommer du att börja utstråla ett annat budskap: ”Du kan lita på mig. Jag är en ny skapelse i Kristus. Min nya identitet är Jesus, och därför klarar jag av allt som möter mig. Jesus bor i mig, därför kan du tryggt lita på att jag står för mina ord. Jag är säker, för jag vet att jag är älskad, och Gud som lägger mina ord i mitt hjärta kommer att backa upp dem också. Jag vet att jag är trovärdig.”

Om människor kunde lita på att Jesus menade vad han sade, kan de tro på dig. Människor kommer att tro på dig, men bara om du tror på Kristus i dig först.

När inte du tror på dig själv, tror inte andra på dig heller. Fram tills nu har du kanske serverat osäkerhet till din omgivning. Även när du sagt mot­sat­sen, så har ditt uppträdande ropat ut: ”Jag är så osäker, jag tror inte jag klarar av någonting. Jag är så oduglig. Lita inte på mig, för jag kan inte leva upp till ditt förtroende.”

Om du inte har svårt att tro på Jesus; om du inte har problem med att lita på honom och hans ord, så har du inte problem med att tro på hans liv genom dig heller.

Varför? Du vet svaret! Säg det själv nu, så att du får höra det!

Läs gärna mer i min bok ”Självförtroende och självkänsla i Kristus”!