Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

av Francis Frangipane

Guds planer är fulla av överraskningar

Oavsett hur sann en vision från Gud må vara, fullbordas den inte på det sätt vi föreställer oss. Alla våra förväntningar är ofullständiga. Faktum är att våra idéer ofta blir de mest luriga hindren mellan oss och den framtid Gud planerat för oss. Så vi måste behålla våra sinnen öppna och underställda Gud, för när Gud uppfyller sitt ord, sker det ofta ”långt över allt vad vi kan be eller tänka” (Ef 3:20).

Låt oss ta en titt på Maria, Jesu moder, och hennes roll som visionsbärare. Här ska vi diskutera hur Gud måste växla över vår identitet från att vara kontrollerande till att bli en fullständig kapitulation. Intressant är att under första skedet i Marias förvandling märker hon hur Jesus står emot henne. Innan Herren kan föra någon av oss in i en ny fas av sin vilja, måste Han klä av oss den känsla av skicklighet som ofta åtföljer vår tidigare relation med Honom. Det är ett faktum att många rörelser, både inom och utom samfunden, började enkelt. Hungriga själar längtade efter Gud och fann mer av Honom. Medan deras antal växte, kom framgång så småningom att ersätta hungern. Människor blev mer tillfredsställda av Guds välsignelser än av Hans närvaro. Mellan dessa finns en djupgående skillnad.

Aposteln Paulus belyser detta fenomen när han använder Israel som exempel. Han skriver: ”Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen [rättfärdigheten]. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar.  (Alternativ översättning: “Därför att deras sinnen var fixerade vid vad de åstadkommit istället för på vad de trodde”). (Rom 9:31-32)

Det som skedde med Israel är typiskt för många av oss, speciellt för dem som är ledare. Utan att vi inser det, litar vi på det vi uppnått. Bibeln säger att Gud står mot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka (Jak 4:6). Det är alltid Hans nåd som leder bort vårt fokus från det vi uppnått tillbaka till att känna behov.

Idag börjar människor från många strömningar inom kristenheten erkänna sina tillkortakommanden. Vi behöver alla korrigeras. Och början på den processen innebär ofta att Jesus står emot vår stolthet och återför oss till den uppfriskande hungern efter att lära känna Honom.  Således, för att lyfta upp Maria till ett högre plan, var Herren tvungen att sänka hennes självuppfattning. Han stod emot henne på hennes dåvarande nivå.

“Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att Han och Hans lärjungar inte ens hade tid att äta. När Hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om Honom, eftersom man sade att Han hade förlorat förståndet. (Mark 3:20-21)

Detta är starka ord. “Ta hand om… Han har förlorat förståndet”. Det är troligt att det då rådande inflytandet över Kristi släktingar kom från Maria. Var det hennes oro som gjorde dem oroliga? Här handlade det inte om Jesus hade förlorat förståndet, utan om att de hade förlorat kontrollen över Honom. Om Jesus ska kunna ta över kontrollen måste vi överlåta den. Väckelse är precis så enkelt.

Vi bör vara medvetna om när att den verklige Kristus börjar uppenbara sig för sin församling, kommer Han först att förminska oss från en prestationsposition till att på nytt bli Hans efterföljare. Kristi kraft att bota, befria och göra under är innesluten i uppenbarelsen av Hans herradöme. Förhindra Hans herradöme i din församling, och du förmenar din församling Hans kraft! Han kan inte manipuleras, mutas eller bevekas. Kom ihåg att Jesus inte gjorde något under förrän Han började uppträda som Herren. Från och med då blev de enda relationer Han aktivt upprätthöll, de med människor som erkände och underordnade sig Hans herradöme.

Nästa scen i Markus evangelium börjar “Hans mor och Hans bröder kom…”(Mark 3:31). Vi kan föreställa oss att Maria utåt fortfarande tänker att hon besitter en inflytelserik roll över sin son. Hennes inflytande är ingen hemlighet. Så när Jesus får höra: “Se, din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig” (Mark 3:32) är innebörden: ”Det finns någon här med något viktigare än det som du just nu håller på med”. 

I vilket annat sakförhållande som helst kan det vara rätt att ära sin familj med speciella privilegier, men inte om det gäller att göra Guds vilja. För kanske första gången i livet känner Maria ett avstånd mellan sig och sin son. Vi bör förstå att ju mer vi kontrollerar en annan person, desto mindre närhet upplever vi, för närhet upplevs i sårbarhet och underordning, inte i kontroll. Av alla närmast Jesus har Maria med familjen nu glidit längst bort, och kommit utanför den nära gemenskapens sfär.

Ja, när Jesus fick höra att Hans mor hade kommit, fann Han ett tillfälle att avsluta denna relationsnivå. Han sade:

”Vem är min mor och vilka är mina bröder?” Och Han såg på dem som satt omkring Honom och sade: ”Här ser ni min mor och mina bröder! Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.” (Mark 3:33-35)

Fastän de var utanför, var de tillräckligt nära för att höra Hans tillrättavisning. Just då fullbordades de ord som hade talats genom Simeon till Maria trettio år tidigare. Ett svärd trängde igenom hennes hjärta och hennes innersta tankar uppenbarades (Luk 2:35). Jesus tog likt en kirurg barmhärtigt bort kontrollens fäste i Maria.

Idag opererar den helige Ande bort det i oss som vill kontrollera Guds Son. Det var för Marias bästa som Jesus avvisade henne. Det var en vinst för henne att Han krossade det som omedvetet stod emot Honom. Det finns stunder i vår vandring med Gud när Herren för vårt eget bästa, skär bort gamla attityder som har begränsat Hans frihet att förändra oss. Om vi i sanning är Hans lärjungar kommer vi inte bara att överleva Hans tillrättavisning, utan också bära mer frukt under Hans beskärning.

Allteftersom dagen för Hans återkomst närmar sig, förvänta dig att få se många saker ändras! Vår bestämmelse är att bli Kristi kropp med Jesus som huvudet. Församlingen skapades för att motta sina instruktioner utifrån en levande relation med Honom. Det finns inget annat sätt att ledas av Honom än genom att söka Honom i bönen och ta in Hans ord i ett förkrossat hjärta.

Kristus som Herre över Alla

Samtidigt är det på sin plats att mana till försiktighet. Denna förvandling till hängivenhet får inte vara en ursäkt för uppror eller rättfärdiga laglöshet i församlingen. Om vi alla intar vår ställning i bön och betjänar Jesus som Herre, såsom ledarna i Apg 13:1-3 gjorde, kommer vi att få se de mest magnifika demonstrationer av Guds kraft och härlighet.

Om vi önskar att vår kristendom i sanning ska äga Kristus måste vi låta Honom regera. Förvisso kommer vi att kastas in i ett allt större beroende. Ja, vi kommer att tvingas omfatta de mest drastiska förändringar. Utan tvivel kommer vi att reduceras till vad som verkar likna begynnelsen i vår vandring med Gud. Ändå ska vi i ett ivrigt sökande av den Allsmäktige återfå vår själs hänförelse. Och denna längtan behagar Honom verkligen!

I Bibeln kallas detta hjärtats tillstånd för den första kärleken, och utan denna finns det ingen djup verklighet av Gud i våra liv. Förstå detta: Hans armar är inte för korta så att Han inte kan nå fram till våra kyrkor och städer. Den förmån Herren ger oss är att få gå in i den djupaste, mest underbara och mest oförutsägbara härliga upplevelse som vi kan ha – att känna den levande Guds kraft.

Vi avslutar vår berättelse om Maria: På pingstdagen var Maria och Jesu bröder en del av skaran på etthundratjugo personer i övre rummet. Skriften nämner Maria (Apg 1:14). Maria visade sig vara en Herrens tjänare. Denna fantastiska kvinna tjänade Herren fullt ut på hängivenhetens högsta nivå. Hon gick från att föda Kristus, sedan uppfostra Honom, sedan underordna sig Honom, få uthärda outsäglig sorg vid Hans kors, till att ta emot den helige Ande på pingsten. Välsignad var hon bland kvinnor! Ändå fick hon uthärda smärtan från Guds ords svärd, när det genomborrade hennes hjärta. Hon nådde sitt mål, inte genom strävan eller genom att försöka kontrollera Jesus, utan genom att kapitulera inför Honom.

_____

Utdrag från Francis Frangipanes bok The Days of His Presence. (kan köpas på arrowbookstore.com)

Översättning av Peter Wallgren med tillstånd.

av Peter Wallgren

I 2 Sam 21:1 berättas om de följder som kan uppstå när man bryter ett förbund. Israel hade ingått förbund med Gibeoniterna och var skyldiga att skydda deras liv, Jos 9. Men under kung Sauls regering bröt Israel detta förbund och dödade Gibeoniter. Följden blev att torka uppstod i Israel i tre år under kung Davids regering. Kungen blev tvungen att uppsöka Gibeoniterna för att få veta vad som krävdes för att de skulle välsigna Israel. Först när de hade fått sina krav uppfyllda och välsignade Israel släppte torkan.

Innan Israel bildades ingick man förbund med arabiska byar. Man lovade att inte döda invånarna, som också var helt obeväpnade. Ändå massakrerades dessa byar. Detta ligger som en förbannelse över Israel idag. Israel kan inte vänta sig någon fred förrän man gör upp med sitt förflutna.

En Israelisk historiker, Ilan Pappe, har forskat i händelserna som föregick utropandet av Israel som stat. I sin bok Den etniska rensningen av Palestina redogör han för vad han kommit fram till genom forskning i tidigare hemligstämplade israeliska dokument. Denna bok bör framför allt läsas av alla kristna. Vi kan välsigna Israel, men vi gör oss skyldiga till partiskhet om vi inte vill se verkligheten bakom statens tillblivelse. Vi bör sträva efter en försoning som innebär att araberna vill välsigna Israel, annars blir det ingen fred.

Tänk på det som står i Dan 9:26! Guds rådslut verkar vara att krig ska finnas där ända tills folken vänder om, och det verkar vara först i samband med Messias återkomst.  Kanske är det nödvändigt för att krossa det köttsliga tänkandet, det som går ut på att hävda egna ”rättigheter”. Alla folk måste lära sig att vi hellre än att hävda rättigheter, bör ta emot livet som en gåva ur Guds hand och så i kärlek ge denna gåva vidare till alla vi möter. Det kan vi göra om vi förstår att Herren har omsorg om alla som älskar honom. Vi behöver bara söka Guds rike först, så ska allt annat också tillfalla oss , Matt 6:33.

När Israel först fick sitt land genom löftet till Abraham och sedan intog det under Josuas ledning, var det inte genom mänsklig styrka de fick det. Både löftet och intagandet var fyllda av Guds underverk. Dagens Israel har inte inväntat Guds tilltal. Istället har man tagit landet genom list, lönnmord och svek. Jag önskar verkligen alla judar det land de längtar efter. Det beskrivs i Jesajas 60:e kapitel. Men det landet kan bara fås genom att ta emot Messias, Konungen.

Peter Wallgren

”Budskapet om nåden behöver vi alla höra om och om igen”

Madeleine Wallgren söker svar i Bibeln på människors svåra frågor

“Vår ambition är att ge svar åt dem som brottas med problem av olika slag”, säger teologen och bibelläraren Madeleine Wallgren som driver Vingårdens förlag tillsammans med sin make Peter. (Foto: Privat)

Av Thomas Manfredh 10 oktober 2022 05:00

I drygt 40 år har Madeleine Wallgren och maken Peter undervisat om inre helande från det som gör livet svårt för många människor. Hela tiden med Bibeln som grund.

– Det är Guds nåd att vi orkat göra allt detta under så många år, säger hon.

År 1972 kom Madeleine Wallgren till tro genom Jesusrörelsen, en kristen förnyelserörelse som startade i USA och spred sig över västvärlden. Där lärde hon känna kristna från olika kyrkor och sammanhang.

– Redan som nykristen visade Herren att min livsuppgift var att bygga broar och undervisa allt Guds folk om hur man bygger sitt liv på Kristus, berättar Madeleine.

Hon arbetade några år som präst i Svenska kyrkan, samtidigt som Peter tjänstgjorde som tandläkare. Men båda upplevde att Gud kallade dem till en annan uppgift.

– Jag längtade efter att få mer utrymme för bibelundervisning än prästyrket tillät och efter att vi gifte oss började vår gemensamma dröm ta form, förklarar hon.

1984 sa Madeleine och Peter upp sig från sina anställningar och satsade allt på sin vision – att arbeta på heltid med bibelförankrad kristen undervisning.

Vingården, som verksamheten kallas, är ett bokförlag med korrespondensbibelskola och möjligheter till själavårdande samtal. Det är en ideell förening, och den är inte kopplad till något samfund.

– Vi lever och verkar i tro på att Herren förser oss med det vi behöver. Och Herren har varit god mot oss, säger hon.

Ett 50-tal böcker har getts ut, varav Madeleine skrivit 30. Hur man blir fri från känslor av att vara oönskad, anorexi, cancer, kvinnan som förkunnare, samt ett par biografier, är några exempel på utgivningen.

– I själavården har vi mött många kristna som fruktar helvetet. Men Bibeln talar inte om eviga straff. Guds eld är avsedd att rena och förvandla, säger Madeleine som studerat ämnet ingående.

Grundtexter ger svar

Hon söker ofta svar på frågorna i den grekiska och hebreiska grundtexten, och lägger stor vikt vid att vara så bibeltrogen som möjligt.

Med inlevelse berättar hon om deras livsprojekt, där även ljudböcker, dvd-inspelningar och Youtube-filmer ingår. Karismatiska uttryck är ett naturligt inslag i det som förmedlas.

Deras inställning i teologiska frågor har lett till kritik från dem som inte håller med, oftast utan att de läst böckerna, menar hon och pekar på risken att det kristna budskapet blir urvattnat:

– Vi tycker det är viktigt hålla fast vid Bibelns ord även när det blir en stötesten. Det finns bara en väg in i Guds rike, och det är genom Jesus Kristus, säger hon med övertygelse i rösten.

– Men vi får aldrig skrämma människor till tro, förtydligar hon sitt resonemang.

Får positiv respons

Hon berättar om den respons de får på sin undervisning:

– Många har genom åren hört av sig och berättat om hur de blivit hjälpta när de tagit del av vår undervisning. Det gläder oss mycket och ger oss inspiration att arbeta vidare.

Tidigare har de haft undervisningshelger i församlingar runt om i landet, vilket gett aktualitet åt deras arbete. Men krafterna räcker inte riktigt till längre.

– Numera koncentrerar jag mig på att läsa, studera och skriva. Jag håller på att skriva en bok med arbetsnamnet “Kan Guds nåd överdoseras?” Mitt svar är nej, den kan inte överdoseras.

– Budskapet om nåden behöver vi alla höra om och om igen. Det är en kraft till förvandling, men inte en licens att synda.

Fakta: Madeleine Wallgren

  • Bor: Perstorp i Skåne.
  • Aktuell: Fyller 70 år den 10 oktober.
  • Familj: Maken Peter.
  • Gör: Skriver och ger ut böcker på Vingårdens förlag tillsammans med Peter.
  • Utbildning: Fem års studier i teologi vid Lunds universitet.
  • Tidigare: Varit pastor i frikyrkoförsamlingar och arbetat som präst.
  • Intressen: Djur och natur.

Thomas Manfredh, reporter på Dagen